Tüzük

Acıbadem Üniversitesi

Denizcilik ve Yelken Kulübü İç Tüzüğü

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Topluluğu Tüzüğü

MADDE 1 - İSİM, ADRES VE NİTELİK:

B Tipi, Acıbadem Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü, Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin sosyal faaliye) olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve dene)m organları “Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi“ esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Caddesi No:32 Ataşehir/İstanbul adresinde sürdürmektedir.

MADDE 2 – AMAÇ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğrencilerini yelken sporu ile tanıştırmak, onlara eğitimler sağlayarak sporu öğretmek, yelken yarışlarına üyeleri ile katılım göstermek, üyelerine denizcilik kültürünü aşılamak, denizde tekne üzerinde bir teknenin donanımlarının nasıl çalıştığını bilen ve deniz koşulları konusunda bilgili sporcular yetiştirmek. Türk ve Dünya denizcilik mirasına sahip çıkma bilincine sahip olup, bu mirası zenginleştirmek için çalışmalarda bulunmak.

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI:

1. Kulüp üyelerinin yelken sporu ile ilgili teorik ve pratik eğitimler alarak bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamak.

2. Her akademik yıl içerisinde yeni üyelerine temel seviye yelken eğitimi, ileri seviye yelken eğitimi, yelken yarışı eğitimi alma imkanlarını sağlamak.

3. Verilen eğitimlerin seviyelerine uygun olarak üyelerinin denizcilik konusunda beceri sahibi olmasını sağlamak ve tecrübesiyle orantılı olarak bir tekneyi idare edebilecek sporcular yetiştirmek.

4. Kulüp üyelerinin isteği doğrultusunda yurt içinde/yurt dışında; üyelerine yelken ve motorlu seyirlerde, gerekli coğrafi, meteoroloji ve navigasyonun öğretildiği ve denizde yaşam kültürünün kazandırıldığı eğitim gezileri düzenlemek.

5. Düzenlenen gezilerde kullanılan tekneyi ve ekibi, her koşulda idare edebilecek tekneye hakim kaptanlar yetiştirmek.

6. Yelken yarış takımı ile Türkiye’de Türkiye Yelken Federasyonu’nun ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği yarışlara katılım göstermek ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ni temsil etmek.

7. Yurt içinde ve yurt dışında üniversitelerin ve yelken takımlarının katılım gösterdiği büyük yarışlara katılım göstermek ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ni temsil etmek.

8. Kulüp faaliyetlerinin yayılması ve geliştirilmesi amacıyla tüm üniversite mensuplarına ve mezunlarına yönelik, denizcilik üzerine seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları organize etmek.

9. Kulüp üyelerinin gelişimlerini desteklemek için eğitim atölyeleri, kulüp içi veya diğer yelken ve denizcilik kulüpleriyle birlikte aktiviteler düzenlemek ve yatçılık faaliyetlerinde bulunmak.

10. İnsan, hayvan ve doğa dostu, çevreye saygılı, denizde ortaklaşa yaşam kültürünü benimsemiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip denizciler yetiştirmek; bu bağlamda aktiviteler düzenlemek ve aktivitelere dahil olmak.

11. Kulübü kendine yeterli bir hale getirmek adına kulüp içerisinden eğitmenler ve yelken sporuna profesyonel olarak dahil olmak isteyen üyeleri teşvik etmek ve bu kişilerin kulüp içerisindeki üyeleri eğitmesine olanak sağlamak.

12. Denizcilik konusunda güncel yazılı ve görsel kaynak sağlamak üzere çalışmak, kitap, dergi, bülten ve broşürler hazırlamak ve yayınlamak.

13. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki aynı faaliyet alanındaki kulüp veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI:

Genel Kurul, Yöne)m Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar. Tüzükte hüküm bulunmayan konularda, “Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” hükümleri uygulanır.

1. Kulübe üye alımları her akademik dönemin başında yapılacak olan kayıtlarla gerçekleştirilir. Akademik dönem

içerisinde üyelerin etkinliklere katılım sağlaması için imkân sağlanır.

2. Üyelik, aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.

2.1. Aktif Üyelik: Denizcilik ve Yelken Kulübü aktif üyeleri, temel ve ileri seviye yelkencilik eğitimlerini

tamamlamış, dönem içinde düzenlenen kulüp toplantılarına katılım göstermiş ve yönetim kurulu seçimlerinde oy

verme hakkına sahip üyelerin sahip olduğu üyelik türüdür.

2.2. Pasif Üyelik: Aktif üyelik koşullarını yerine getirmeyen üyeler pasif üye olarak değerlendirilir.

3. Genel Kurul:

3.1. Kulüp aktif üyelerinden oluşur.

3.2. Yönetim kurulunun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere toplanır.

3.3. Aktif üyelerin en az %50+1’inin katılmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.

3.4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl

için Genel Kurul Seçer.

3.5. Üyelikten çıkarılma tekliflerini oylar.

3.6. Tüzük değişikliklerini oylar.

3.7. Yönetim Kurulunun görevine aktif üye toplam sayısının 2/3’lük çoğunluğun oybirliği ile son verebilir.

4. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır.

4.1. Her akademik yıl derslerin son gününden önce, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, başkan yardımcısı,

sayman, yazman ve en az bir üyeden oluşur. Yeni yönetim kurulu seçildikten sonraki mezuniyet töreninden hemen

sonra görevi bir yıllığına devralır.

4.2. Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye seçilir. Yedek üyeler Yönetim Kurulu’nda boşalan

üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur.

4.3. Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir

ve giderleriyle, demirbaş malzemelerinden üyelere karşı sorumludur.

4.4. Yönetim Kurulu Üyeleri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğrencileri arasından Denizcilik ve Yelken

Kulübü Aktif üyeleri arasından seçilir, kulüp başkanı başka bir kulübün yönetim kurulunda bulunamaz.

5. Denetleme Kurulu: Genel Kurul adına Yönetim Kurulunu ve Kulüp Faaliyetlerini denetler.

5.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından akademik yılsonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir.

Denetleme Kurulu YK üyesi olmayan üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

5.2. Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği şartları geçerlidir.

5.3. Denetleme Kurulu kulübün yıllık faaliyet raporunu, evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyalarının

durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına

uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın Üniversite Saymanlığına kaydettirilmesinin takibinden

sorumludur. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurula bilgi verir.

6. Belgeler:

6.1. Üye Kayıt Listesi: Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı bir listenin SKS’ye verilmesi gerekir. Bu liste her dönem başı güncelleştirilir.

6.2. Üye Etkinlik Tutanakları: Aktif üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyelerin isimleri faaliyet raporu ile

birlikte kayıt altına alınır.

6.3. Yönetim Kurulu Tutanakları

6.4. Genel Kurul Tutanakları

6.5. Demirbaş Kayıtları: Yeni satın alınan eşya teslim alma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kulüp

tarafından Üniversite Saymanlığına bildirilmek ve demirbaş eşya numarası alınarak bu deftere kaydedilmek

zorundadır. Demirbaş eşya kulüp dışı etkinliklerde kullanılamaz.

MADDE 5 – TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ:

Bu Tüzük, Denizcilik ve Yelken Kulübü Genel Kurulu tarafından kabul edildiği 01/ 10 / 2019 Tarihinde Genel Kurul

Başkanı ve Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kulüp Danışmanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

Tüzük değişikliği Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir, Ö.K.K.K.na bildirilir.